Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi lista:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 Adat

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II.1. Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, adatbiztonsági szabályzat

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek

II.5. Közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételének rendje, díjak mértéke, kedvezmények

II.6. Közfeladatot ellátó szerv által kezelt adatbázisok, nyilvántartások

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

II.8. Testületi döntés előkészítésének rendje, eljárási szabályai

Önkormányzati rendeletek

Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

 

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

2014. Rendelet1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetés beszámolója

        2014. 1.2., 3., 

III. 2. Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok

III. 3. Költségvetési támogatások

III.4. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre stb. vonatkozó szerződések

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

III.6. Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, szerződések: 1, 2.

III.8 Közbeszerzési információk: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Éves közbeszerzési terv

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szerződések